ITL 118 002  (118 552)   Chemnitz Hbf   September 2000

118 552