Pohlhof   (1631)

Spalatinpromenade 8

Altenburg - Pohlhof